Wieken beschadigd

Tijdens de bouw van de middelste windturbine zijn op vrijdag 17 september 2021 twee wieken beschadigd geraakt. Dit gebeurde bij de opbouw van de rotorster op de grond. De rotorster met op dat moment twee bladen gemonteerd, is omgekiept.

Bestuurslid Hein de Kort laat weten het incident te betreuren: “We zijn blij dat er niemand gewond is geraakt. Natuurlijk willen we graag weten hoe dit heeft kunnen gebeuren. Daar wordt nauwgezet onderzoek naar gedaan.”

Windturbineleverancier Nordex werkt aan een oplossing voor het vervangen van de beschadigde wieken. Het is op dit moment nog onduidelijk wat precies de gevolgen zijn voor de uitvoering van de werkzaamheden.

Windpark Bommelerwaard-A2 ontvangt omwonenden voor bezoek

Op de eerste landelijke Open Energiedag op zaterdag 11 september heeft windpark Bommelerwaard-A2 zo’n 30 bewoners uit de omgeving ontvangen voor een bezoek aan de turbinelocaties. Op twee locaties was goed te zien uit welke onderdelen een windturbine bestaat en hoe een turbine wordt opgebouwd.

Turbine 1 was volledig gebouwd, bij turbinelocatie 2 lagen alle onderdelen – de mast, gondel en rotorbladen – nog op de grond. Zodat deelnemers ze goed van dichtbij konden bekijken. Ook stond de kraan daar overeind. Vooral de jonge bezoekers waren erg benieuwd naar de werking van de windturbines. Bestuurslid Hein de Kort is blij met de belangstelling: “Wij hebben deze gelegenheid aangegrepen om mensen uit de omgeving van ons windpark een kijkje achter de schermen te bieden en uitleg te geven over de windturbines die gebouwd worden. Er is best veel onwetendheid over de precieze werking van windmolens. Veel mensen weten bijvoorbeeld niet dat je windmolens zo kunt instellen, dat ze automatisch stilvallen als er ijsvorming op de wieken ontstaat of slagschaduw veroorzaken op woningen in de omgeving. Ik heb ook ontzettend veel geleerd in de 10 jaar voorbereiding die aan de bouw van ons windpark vooraf ging. Wij vinden het leuk om dit te vertellen en te laten zien aan de mensen uit de omgeving.”

Open Energiedag

De Open Energiedag is een initiatief van onder meer de Nederlandse Vereniging van Duurzame Energie (NVDE), de Nederlandse Windenergie Associatie (NWEA) en Energie Samen, de landelijke koepelvereniging van energiecooperaties en -verenigingen. Op 48 verschillende plekken in Nederland konden belangstellenden een kijkje nemen bij uiteenlopende duurzame energieprojecten. Meer informatie hierover is te vinden op www.daarkrijgjeenergievan.nl. Hier staan ook antwoorden op vragen als “Wat wordt er gedaan om eventuele hinder van windturbines te verminderen?” en “Waarom zijn windturbines zo hoog?”

Zonnepanelen voor windpark Bommelerwaard-a2

Naast windenergie wekt windpark Bommelerwaard-A2 nu ook duurzame energie op met zon. Zonnepanelenspecialist Soldu (Solar Duurzaam Nederland) uit Zaltbommel heeft 15 zonnepanelen op het dak van het inkoopstation gelegd. Het inkoopstation vormt de verbinding tussen de windmolens en het elektriciteitsnet. De elektriciteit die de zonnepanelen opwekken, wordt onder meer gebruikt voor de computers, airconditioning en verwarming van het inkoopstation. Bij zonnig weer wordt de meeropbrengst aan het elektriciteitsnet geleverd. Zo dragen we nog wat extra bij aan de verduurzaming van onze energievoorziening!

Einde bouwfase nadert, windpark krijgt vorm

De bouw van windpark Bommelerwaard-A2 is in eindfase beland. Eind juni is het beton van de eerste windturbinefundering gestort. In juli zijn de bouwwegen en de kraanopstelplaatsen aangelegd. De kabels voor de aansluiting van de windturbines op het elektriciteitsnet zijn aangelegd, evenals de tijdelijke bouwwegen voor het transport van de windturbine-onderdelen. Hiermee waren de klussen voor de civiele aannemer H4A afgerond en was alles gereed voor windturbinefabrikant Nordex om te beginnen aan de bouw van de windturbines.

Vanaf half augustus zijn de verschillende onderdelen van de windturbines aangevoerd: de rotorbladen, gondel en mastdelen. Dit groot materieel mag van de wetgever alleen ’s nachts worden aangevoerd, als het rustig is op de weg. Hiervoor moeten de wegen soms tijdelijk worden afgesloten. Direct omwonenden hebben hierover een brief ontvangen. Na de bouw van de windturbines volgt een periode waarin ze op spanning worden gezet, in bedrijf worden gesteld, vinden er tests plaats en gaan de turbines proefdraaien.

Transport turbinebladen, augustus 2021

Wethouder slaat eerste heipaal

Wethouder Willem Posthouwer van de gemeente Zaltbommel heeft op 19 mei het slaan van één van de eerste heipalen van Windpark Bommelerwaard-A2 in gang gezet. Hij deed onder brede belangstelling van de initiatiefnemers, de projectpartners Rabobank Zaltbommel, FSV Accountants en Adviseurs en de Windcentrale, coöperatie Bommelerwaar, vertegenwoordigers namens de provincie Gelderland en de lokale en regionale pers.

Het gaat om de eerste heipaal van de meest noordelijke turbine van het windpark. “Een memorabel moment om samen met alle initiatiefnemers bij stil te staan Dit is waar we 10 jaar naartoe hebben gewerkt”, aldus bestuurslid Hein de Kort. Het feestelijke moment werd onder meer gevierd met een lekkernij van Bakffiets, een initiatief van twee jonge, lokale ondernemers, gemaakt van tweedekeus aardbeitjes om voedselverspilling tegen te gaan. Niet de grootste en mooiste aardbeien uit de streek, maar zeker niet minder lekker.

Eelco Bots, directeur Windunie benadrukt het belang van samenwerking in windenergieprojecten met boeren- en burgercooperaties. “De enige manier waarop dit soort projecten kans van slagen heeft, want hoe je het ook wendt of keert, windturbines zijn zichtbaar in de omgeving. En om onze klimaatdoelstellingen te behalen moeten we nog veel meer duurzame energie opwekken.” Wethouder Posthouwer verwoordde het als volgt: “Om de energietransitie te laten slagen is het van belang dat iedereen meedoet. Iedereen win(d)t.”

De heipalen vormen de basis voor het stalen fundament. Eind augustus zullen hierop de turbines worden geplaatst. De verwachting is dat de windturbines eind van het jaar draaien en vanaf dat moment duurzame stroom gaan opwekken voor circa 8.500 huishoudens.

Initiatiefnemers windpark Bommelerwaard-A2, met meest rechts wethouder Posthouwer

Over Windpark Bommelerwaard-A2

Windpark Bommelerwaard-A2 is een project van drie windturbines die tussen de A2 en het spoor richting Den Bosch, ten zuiden van Zaltbommel, worden gebouwd. De initiatiefnemer van het project is Windpark Bommelerwaard-A2 B.V., die bestaat uit vijf lokale grondeigenaren uit het gebied en Windunie.

Dorpsmolen De Grote Kat

Eén van de drie turbines van het park wordt een zogeheten ‘dorpsmolen’. De meest noordelijke windturbine komt in handen van De Windcentrale, die deze vervolgens opdeelt in duizenden stukjes die Winddelen heten. Omwonenden kunnen Winddelen kopen waarmee ze hun eigen stroom opwekken. Als “Winddeler” profiteren zij van eigen stroom en de opbrengsten van de windturbine.

Bouw Windpark Bommelerwaard-A2 gestart

Maandag  29 maart is de spreekwoordelijke “eerste schop” de grond in gegaan van Windpark Bommelerwaard-A2. Bestuursleden Hein de Kort, Jan Vos en Suzan Tack zagen erop toe hoe de werkzaamheden van start gingen. “Dit is voor ons een heel bijzonder moment. Als je begint met het ontwikkelen en uitwerken van plannen voor windenergie, is het met dit resultaat voor ogen: de bouw van het windpark. En nu, zo’n 10 jaar later, zijn we zover,” aldus Hein de Kort namens de initiatiefnemers.

Wat gaat er gebeuren?
Voor de bouw van het windpark zijn bouwwegen nodig voor het aan- en afvoeren van bouwmaterialen, de bouwkraan en de windturbine-onderdelen. Na de bouwfase wordt een groot deel van de bouwwegen weer verwijderd en worden onderhoudswegen aangelegd om de turbines te kunnen bereiken voor onderhoud. Ook worden in een aantal sloten dammen met duikers aangelegd voor de aanleg van deze wegen. Het zand en puingranulaat dat hiervoor nodig is, wordt met vrachtwagens aangevoerd. Deze werkzaamheden vinden plaats tussen 29 maart en 14 mei. De werkzaamheden starten bij de meest noordelijke windturbine, turbine 1 (zie afbeelding pag. 3). Daarna volgen de andere twee windturbines.

Heipalen voor windturbinefunderingen
Van 17 t/m 27 mei worden de heipalen voor de funderingen van de turbines geslagen. Hiervoor wordt een heiplateau gemaakt van zand. Daarop worden de palen in een cirkel geheid met een heistelling. Per windturbine zijn 34 palen nodig van gemiddeld 17 meter lang. De heipalen worden niet vooraf in de fabriek gemaakt, maar ter plekke in het werk gestort. Het beton wordt met vrachtwagens aangevoerd.

Stroomkabels
Rond half juni worden de stroomkabels aangelegd tussen de turbines. De kabels worden met een speciale ploeg op ongeveer 1,5 m diepte onder de grond gelegd. Door deze techniek en het toepassen van een lier waarmee de ploeg zichzelf kan voorttrekken, is de kans op bodembeschadiging het kleinst. Verder vinden ook drie boringen plaats om een waterleiding, een gasleiding en de Vlierdseweg te kruisen. Deze boringen gebeuren op een diepte van circa 6 meter om ruim voldoende afstand tot de gas- en waterleiding te houden.

Tijdelijke wegen
Begin juni worden tijdelijke bochten en uitritten aangelegd die nodig zijn voor de speciale (lange) transporten van de windturbineonderdelen. Hiervoor zal ook zand en puingranulaat worden aangevoerd.

Beton storten windturbinefunderingen
In de laatste 2 weken van juni is ook het beton storten van de windturbinefunderingen gepland. Dit duurt per windturbine 1 dag. Het beton wordt met vrachtwagens aangevoerd.

Planning onder voorbehoud

29 maart t/m 14 mei Aanleg dammen, duikers, wegen en kraanopstelplaatsen
17 t/m 27 mei Heien en beton storten voor de palen
Medio juni gedurende 1 week Aanleg van kabels
Eind juni gedurende 3 dagen Beton storten turbinefunderingen
5 t/m 14 juli Aanleg tijdelijk wegen en bochtstralen

Wat merkt u hier mogelijk van?
Vanwege de locaties van de windturbines verwachten wij geringe hinder van de werkzaamheden voor de omgeving. Voor de transporten van materiaal zoals zand, puingranulaat en beton worden in principe geen wegen afgesloten. Op zondag vinden er in principe geen werkzaamheden plaats. Deze werkzaamheden zijn voor de zomervakantie afgerond.

Na de zomervakantie worden de windturbines aangevoerd en opgebouwd. Volg de website voor meer informatie of meld u aan voor de nieuwsbrief.

Jantine Zwinkels (CDA) bezoekt Windpark Bommelerwaard-A2

Jantine Zwinkels (CDA) legde vrijdag 12 maart een werkbezoek af aan de gemeente Zaltbommel, waar zij onder andere sprak met de initiatiefnemers van Windpark Bommelerwaard-A2. Het bezoek stond in het teken van duurzaamheid en de energietransitie. “Indrukwekkend hoe op deze geschikte locatie samen met grondeigenaren en andere omwonenden een drietal windmolens wordt gerealiseerd, wat een doorzettingsvermogen!”, aldus Zwinkels.

Doel van het werkbezoek was om praktijkvoorbeelden te laten zien van lokale windenergieproductie, waarbij omwonenden direct meeprofiteren van de opgewekte energie en mogelijkheden van financiële participatie. Er ontstaat door deze aanpak meer acceptatie. En dat draagt bij aan de versnelling van de energietransitie. De overheid heeft daarbij een belangrijke rol. Dit werd duidelijk in een gesprek tussen Zwinkels (plaats 26 CDA-lijst Tweede Kamerverkiezingen ), de initiatiefnemers van het windpark Bommelerwaard-A2 Hein de Kort, Jan Vos en Henk Werkman, projectdirecteur Windunie.

Samenwerken aan duurzame energie in lokaal eigendom
Het ‘lokale’ is een leidend principe bij dit Windpark laten de initiatiefnemers de Kort en Vos weten. Vanuit deze overtuiging is ervoor gekozen om één windmolen uit eigen exploitatie te halen. Buurtbewoners hebben nu de mogelijkheid om een ‘winddeel’ te nemen in deze zogenoemde ‘Dorpsmolen’ en zo te delen in het rendement.

Bomenkap

Voor de bouw van Windpark Bommelerwaard-A2 in 2021 moet er groot materieel worden aangevoerd, zoals de rotorbladen van de windturbines en onderdelen van de mast. Dit gebeurt met speciaal groot transport. Om deze onderdelen op de plek te krijgen waar de windturbines gebouwd gaan worden, dient een aantal bomen in het gebied gekapt te worden.

Windpark Bommelerwaard-A2 mag niet zomaar bomen kappen. Met de gemeente Zaltbommel zijn afspraken gemaakt over het aantal bomen dat verwijderd mag worden en hoeveel bomen er opnieuw geplant moeten worden.

Waar en wanneer worden bomen gekapt?
Aan de Inktfordseweg worden 13 bomen gekapt en aan de Vlierdseweg worden 6 bomen gekapt. De werkzaamheden voor het kappen van de bomen vinden plaats van 11 januari tot en met 22 januari tussen 07:00 uur en 16:00 uur. De exacte dagen waarop de werkzaamheden plaatsvinden is afhankelijk van de weersomstandigheden.
Op de dagen dat de werkzaamheden plaatsvinden, kunnen de Inktfordseweg en Vlierdseweg tijdelijk ter hoogte van de snoeiwerkzaamheden worden afgesloten.

Herplanting
Nadat de windturbines zijn gebouwd en Windpark Bommelerwaard-A2 in bedrijf is genomen zal het windpark 42 bomen terug planten in het gebied. Er komen dus 23 meer bomen dan er oorspronkelijk aanwezig waren. De verwachting is, dat het planten van deze bomen in het eerste kwartaal van 2022 plaatsvindt.

Planning bouw windpark

Begin 2021 starten de voorbereidingen voor de bouw van het windpark. Zo wordt in januari een aantal bomen in het gebied gekapt door aannemer Smits. Voorafgaand hieraan ontvangen omwonenden een brief waarin nader wordt uitgelegd welke bomen het betreft en hoe de werkzaamheden er precies uit gaan zien.

In april 2021 gaat de aannemer H4A buiten aan de slag, met de aanleg van de toegangswegen, fundaties en kraanopstelplaatsen. We verwachten dat na de zomer de bouwplaats gereed is voor de ontvangst en de bouw van de windturbines door de windturbineleverancier Nordex. Als alles volgens planning verloopt zal het windpark in december 2021 in gebruik worden genomen.

Via deze website en onze nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de ontwikkelingen. Aanmelden voor de nieuwsbrief kan hier.