Ontwerp Inpassingsplan vastgesteld

Gedeputeerde Staten hebben op 30 januari 2018 ingestemd met het ontwerp-inpassingsplan Windpark Bommelerwaard-A2 en bijbehorend milieueffectrapport. Daarnaast zijn de ontwerp-omgevingsvergunning, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, en de ontwerp-ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming voor het project vastgesteld. Deze drie ontwerp-besluiten liggen van donderdag 8 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018 ter inzage. Binnen deze termijn kan iedereen op de stukken reageren (een zienswijze indienen).

Hoe dien ik een zienswijze in?
U kunt zowel schriftelijk als mondelijk een zienswijze indienen. U kunt uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van ‘Zienswijze Windpark Bommelerwaard-A2, zaaknummer 2018-000928’ richten aan:

 • Per e-mail:
  post@gelderland.nl
 • Per brief:
  Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland,
  postbus 9090, 6800 GX Arnhem

Naast het zaaknummer dient u in uw e-mail of brief te vermelden op welk(e) ontwerp-besluit(en) uw zienswijze betrekking heeft. In verband met verdere correspondentie ontvangen wij daarnaast graag uw naam en adres.

U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur een afspraak maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Waar kan ik de ontwerp-besluiten vinden?
U kunt de ontwerp-besluiten ontwerp-inpassingsplan, ontwerp-omgevingsvergunning en de ontwerp-ontheffing zowel op papier als digitaal inzien.

De papieren versie kunt u lezen op drie locaties:

 • Provincie Gelderland, Markt 11, 6811 CG te Arnhem
 • Gemeentekantoor Zaltbommel, Hogeweg 11, 5301 LB Zaltbommel
 • Gemeentekantoor Maasdriel, Kerkstraat 45, 5331 CB KerkdrielLet op: informeer bij de betreffende overheden naar de actuele openingstijden.

Digitaal vindt u de drie ontwerp-besluiten via de website van de provincie Gelderland. Ook vindt u het ontwerp-inpassingsplan op de website van Ruimtelijke plannen.

Andere vergunningen in een later stadium
Voor de realisatie van de windturbines zijn meerdere vergunningen nodig. Een deel hiervan gaat met name over de uitvoering van het project. De initiatiefnemer vraagt deze vergunningen in een later stadium aan.

Inloopmoment voor toelichting
Op maandagavond 5 maart 2018 is er een inloopmoment waar u toelichting kunt krijgen op de ontwerp-besluiten. Dit inloopmoment vindt plaats tussen 17.30 en 19.30 uur in zaal De Poorterij aan de Nieuwstraat 2 in Zaltbommel. Dit inloopmoment is niet bedoeld om zienswijzen in te dienen. Dat kan alleen op de hierboven beschreven manieren.

Gedeputeerde Staten Gelderland stemmen in met voorontwerp inpassingsplan

De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben op 7 november ingestemd met het conceptplan voor de windmolenlocaties van Windpark Bommelerwaard-A2 (het zogenaamde voorontwerp-inpassingsplan). Op het plan is het niet mogelijk een officiële reactie (via een zienswijze) in te dienen; wel organiseert de provincie op 18 december een inloopbijeenkomst om toelichting te geven en alle vragen over het voorontwerp te behandelen. De inloopbijeenkomst is tussen 18.30 en 20.30 uur in zaal De Poorterij aan de Nieuwstraat 2 in Zaltbommel.

Het voorontwerp-inpassingsplan en bijbehorende bijlagen (waaronder het milieueffectrapport) is via deze link in te zien.

Planning

Gedeputeerde Staten kunnen naar aanleiding van eventuele opmerkingen van de andere overheden en adviseurs het voorontwerp-inpassingsplan aanpassen. Hierna nemen zij, naar verwachting begin 2018, een besluit over het ontwerp-inpassingsplan. De provincie legt het ontwerp-inpassingsplan dan officieel ter inzage. Iedereen kan dan reageren met een zienswijze. Ook wordt de Commissie m.e.r. om een advies gevraagd. Na het verwerken van de zienswijzen en het advies van de Commissie m.e.r. stellen Gedeputeerde Staten het inpassingsplan op dat voor vaststelling aan Provinciale Staten wordt aangeboden. Naar verwachting nemen Provinciale Staten medio 2018 daarover een besluit.

Op de hoogte blijven

Wilt u op de hoogte blijven van de besluitvorming over de windmolens in Zaltbommel? Stuur dan een mail naar windparkzaltbommel@gelderland.nl en geef u op voor de digitale nieuwsbrief. Op https://www.gelderland.nl/Windpark-Zaltbommel vindt u ook veel informatie over het project.

Inpassingsplan door provincie

De provincie Gelderland heeft het verzoek van de Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 voor het opstellen van een inpassingsplan, gehonoreerd. De provincie kijkt nu of en hoe de molens ruimtelijk ingepast kunnen worden in het gebied. Daarvoor wordt er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau, een  inpassingsplan en een milieueffectrapport gemaakt en worden de verschillende vergunningen (waarschijnlijk) tegelijk aangevraagd.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau is inmiddels bij de provincie ingeleverd. In de notitie staat welke inhoudelijke onderwerpen in het milieueffectrapport worden behandeld en hoe gedetailleerd deze worden onderzocht. Het stuk wordt nu getoetst. Zodra dat gebeurd is, komt het stuk op de website van de provincie te staan.
Het conceptstuk komt daarna ter visie. U kunt de notitie op dat moment op de provinciale website inzien en u heeft zes weken de tijd om eventuele aanvullingen of veranderingen voor te stellen. Ook de Commissie voor de milieueffectrapportage zal een advies uitbrengen over de notitie.

Planning
Voor de NRD definitief is, mag iedereen dit stuk inzien en suggesties geven. Daarom wordt het stuk begin mei (de exacte datum is nog niet bekend) ter inzage gelegd. Vervolgens zal er half mei een inloopavond plaatsvinden waar u zich kunt laten voorlichten over het NRD maar ook over andere aspecten van het windpark, zoals geluid en slagschaduw.  Er zullen experts aanwezig zijn die uw vragen kunnen beantwoorden.

Meer informatie

De provincie heeft een website en nieuwsbrief gemaakt waarmee u op de hoogte kunt blijven van de mogelijke komst van windmolens in Zaltbommel. Het adres van de pagina is www.gelderland.nl/windpark-Zaltbommel. Wilt u ook de nieuwsbrief ontvangen, stuur dan een mailtje naar windparkzaltbommel@gelderland.nl.

Laatste stand van zaken (maart 2017)

Windpark Bommelerwaard-A2 heeft op 9 februari jongstleden een verzoek tot medewerking bij de provincie Gelderland ingediend. Het zogenaamde ‘principeverzoek tot vaststelling van een inpassingsplan.’ Dat houdt in dat de vereniging nu aan de provincie vraagt om planologische medewerking te verlenen, en een zogenaamd inpassingsplan (bestemmingsplan) op te stellen. De provincie behandelt dit verzoek momenteel; Gedeputeerde Staten zullen het uiteindelijke besluit nemen. Het is de verwachting dat de uitspraak er binnen een aantal weken zal zijn, maar hoe lang het precies gaat duren, is ook bij ons nog niet bekend.

Mocht u een vraag hebben over deze vervolgstap, dan kunt u die sturen aan info@windparkbommelerwaard-a2.nl.

Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 wendt zich tot provincie

Gemeente Zaltbommel wijst ambitieus windenergie-participatieplan voor haar bewoners af

Tijdens de besluitvormende raadsvergadering op donderdagavond 26 januari heeft de gemeente Zaltbommel het verzoek tot planologische medewerking voor een windpark van drie windmolens tussen het spoor en de A2 afgewezen. En dat terwijl Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2, de initiatiefnemer van het windpark, een ambitieus participatieaanbod voor de omgeving indiende; een voorwaarde voor planologische medewerking. De vereniging stapt nu naar de Provincie Gelderland voor het opstellen van een inpassingsplan.

De afgelopen maanden is er herhaaldelijk overleg gevoerd tussen de vereniging en gemeentebestuurders over de voorwaarden voor een windpark met drie windturbines. Er werden heldere toezeggingen gedaan over de eisen om draagvlak te verwerven voor het windpark. De vereniging diende daarop een ambitieus voorstel in, waarbij de inwoners van de gemeente Zaltbommel en Maasdriel optimaal kunnen profiteren van het windpark. Dit voorstel zal straks ook bij de provincie worden ingediend.

Eigen dorpsmolen
Kern van het participatieplan is om van één van de drie turbines een zogenaamde dorpsmolen te maken, die geheel voor bewoners wordt ontwikkeld en door henzelf wordt geëxploiteerd. De inwoners zijn volledig eigenaar van de dorpsmolen en ontvangen daar ook het rendement van. Een mooi aanbod waar veel mensen van kunnen profiteren. Geïnteresseerden kunnen hun interesse via de website van de vereniging doorgeven of een mailtje sturen naar info@bommelerwaard-a2.nl.

Daarnaast biedt het participatieplan een regeling voor een Gebiedsfonds en een tegemoetkoming voor direct omwonenden in het plangebied. Ook een planschaderegeling is onderdeel van het participatieplan.

Hogerop
Nu de gemeente heeft besloten om geen planologische medewerking te verlenen, zal de vereniging de provincie Gelderland verzoeken om een inpassingsplan (bestemmingsplan) op te stellen. De provincie wordt dan het bevoegd gezag voor het windpark; dat betekent dat bewoners hun reacties en vragen tot de provincie moeten wenden. Als de provincie vervolgens instemt met het verzoek tot een inpassingsplan, zal de vereniging beginnen met het opstellen van de milieueffectrapportage en het ontwikkelen van de dorpsmolen.

Gemeenteraadsvergadering 12 januari

Op 12 januari 2017 hield de gemeenteraad van Zaltbommel een carrouselvergadering over het dossier windenergie. De verwachting is dat de gemeente op 26 januari een besluit neemt of zij wel of geen planologische medewerking verleent aan de ontwikkeling van windpark Bommelerwaard-A2. Planologische medewerking betekent dat de gemeente werkzaamheden moet gaan verrichten om de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) in procedure te brengen evenals het opstellen en in procedure brengen van het bestemmingsplan. Het College van B en W heeft de bijbehorende stukken naar de gemeenteraad gestuurd.

De vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 heeft ingesproken op de vergadering. Download hier de volledige inspraakreactie (PDF).

Alle stukken die tijdens de vergadering behandeld zijn, zijn te downloaden via de website van de gemeente.

Huidige stand van zaken (januari 2017)

De direct omwonenden van het windpark (in een straal van 1250 meter om het gebied) hebben op vrijdag 6 januari een brief ontvangen met een uitgebreide stand van zaken. Hieronder een samenvatting van de genoemde punten.

Planologische medewerking

Op 12 januari 2017 houdt de gemeenteraad van Zaltbommel een carrouselvergadering over het dossier windenergie. (Zie nieuwsbericht boven).

Onderzoeken

Op verzoek van de gemeente zijn er een aantal onderzoeken uitgevoerd die in beeld brengen wat de eventuele impact van het windpark is op het gebied van geluid, slagschaduw en veiligheid. Ook is er een Notitie Reikwijdte en Detailniveau geschreven: daarin staat wat er allemaal meegenomen zal worden in het onderzoek naar de milieueffecten (MER) van het windpark. De onderzoeken zijn in te zien via de website van de gemeente en zullen later ook op deze website beschikbaar zijn.

Participeren in een dorpsmolen

De vereniging heeft bij de gemeente een participatieplan ingediend waarin ze voorstelt om één van de drie molens ter beschikking te stellen aan de directe omgeving: de zogenaamde dorpsmolen. De bewoners van Zaltbommel en gemeente Maasdriel kunnen als eerste intekenen en in de molen investeren met een goed rendement op het ingelegde bedrag. Als er na intekening van de direct omwonenden nog investeringsruimte over is, wordt het deelnamegebied uitgebreid naar verder gelegen woningen. U kunt het volledige participatieplan vinden op de website van de gemeente. Ook meedoen? Laat uw gegevens achter en word als eerste op de hoogte gesteld van de laatste ontwikkelingen.

Wat is windpark Bommelerwaard-A2?

Windpark Bommelerwaard-A2 is een project van drie windturbines die tussen de A2 en het spoor richting Den Bosch, ten zuiden van Zaltbommel, worden gebouwd. De initiatiefnemer van het project is Vereniging Bommelerwaard-A2, die bestaat uit vijf grondeigenaren uit het gebied, en Windunie Development. Windunie Development is naast ontwikkelaar ook adviseur van het project. Lees hier meer over het ontstaan van de vereniging.

Het plan is om drie turbines te ontwikkelen, waarvan één turbine een dorpsmolen wordt waar bewoners in kunnen investeren. Kijk eens op deze pagina hoe u kunt meedoen. De plannen voor het windpark liggen momenteel bij de gemeente; die zal naar verwachting eind januari besluiten al dan niet planologische medewerking aan het park te verlenen. Lees meer.

Waar komt het windpark?

Het windpark staat gepland tussen de snelweg A2 en het spoor richting Den Bosch. Om preciezer te zijn: langs de Inktfordseweg in Bruchem en het spoor. Zie de kaart hieronder, het rood omkaderde gebied. In het onderzoek naar de milieueffecten zijn twee opstellingsvarianten onderzocht, rekening houdend met percelen van initiatiefnemers, buisleidingen, afstand tot woningen, etc.

Plangebied website

Klik op de afbeelding om te vergroten.

Wie ontwikkelt het windpark?

Vereniging Windpark Bommelerwaard-A2 is de initiatiefnemer van het windpark en bestaat uit vijf agrarisch ondernemers uit het projectgebied en Windunie Development. De vereniging wil een goede verdeling van lusten en lasten voor alle bewoners uit het gebied bewerkstelligen, en doet dat onder andere door de grondvergoedingen grotendeels ten gunste te laten komen aan de omwonenden. Daarnaast vindt de vereniging het van groot belang dat alle rendementen op investeringen in het gebied blijven; om die reden stelt ze één van de drie molens beschikbaar als dorpsmolen voor de omgeving.

Windunie Development ondersteunt ondernemers en burgerinitiatieven bij de ontwikkeling en exploitatie van duurzame energie in lokaal eigendom, om zo bij te dragen aan de transitie naar duurzame energie met het profijt in de eigen regio. Voor windpark Bommelerwaard-A2 ondersteunt en adviseert zij de vereniging in de projectorganisatie en ontwikkeling van het windpark. Kijk op www.windunie.nl voor meer informatie.

Lees hier meer over het ontstaan van de vereniging.